Kako da poslovanje u turizmu bude pristupačno i inkluzivno?

turizam-za-sve_vodic-za-pruzetelje-usluga-u-turizmu_prava-osoba-s-invaliditetom_invaliditet-u-turizmu_kako-se-zaposliti-u-turizmu_poslovi-u-turizmu-za-osobe-s-invaliditetom_poslodavac_inkluzija_turizam_usaid-turizam
Inkluzivni turizam: Vodič za pružatelje turističkih usluga

Cilj ovog vodiča je uputiti turistički sektor kako da prilagodi svoje usluge potrebama turista s invaliditetom i zapošljavanju osoba s invaliditetom u sektoru turizma. Vodič nudi kratak pregled pravnog okvira za zapošljavanje osoba s invaliditetom, pojašnjava zašto su važni opća pristupačnost i razumna prilagodba, predlaže korake koje je potrebno poduzeti kako bi turistički objekt, usluga i sadržaj bili pristupačni za osobe s različitim vrstama invaliditeta, daje smjernice za komunikaciju u odnosu na vrstu invaliditeta i set preporuka za poslodavce.

Preporuke su date s ciljem povećanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom kao korisnike turističke usluge i povećanja zapošljivosti osoba s invaliditetom u sektoru turizma u vrlo izazovnim uslovima za sve aktere na tržištu rada, kada nedostatak radne snage nije samo trenutno stanje već, postaje izazov kojem se treba strateški pristupiti.

Vodič se sastoji od 7 poglavlja u kojima se nalazi:

  • pregled pravnog okvira za ostvarenje ljudskih prava osoba s invaliditetom (1. poglavlje),
  • smjernice za pristupačnije turističke usluge (2. poglavlje),
  • smjernice za inkluzivno zapošljavanje osoba s invaliditetom (3. poglavlje).
  • opće preporuke su elaborirane u 4. poglavlju,
  • pravilna komunikacija se posebno obrađuje u 5. poglavlju s osobama s invaliditetom,
  • lista za provjeru pristupačnosti usluga (6. poglavlje),
  • pojmovnik (7. poglavlje), koji detaljno opisuje različite pojmove korištene u Vodiču.

Vodič je namijenjen vama koji pružate turističke usluge. Vjerujemo da ćete pridržavanjem ovih smjernica ostvariti značajne koristi, kako za svoje poslovanje, tako i za sve zainteresirane sudionike u turističkom sektoru. Vaša primjena ovih smjernica ne samo da će pokazati vašu društvenu odgovornost, već će također doprinijeti povećanju zapošljivosti osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, smanjenju siromaštva, razvoju “turizma za sve”, a dodatno će unaprijediti i pozicioniranje vašeg brenda kao društveno odgovornog biznisa. Osim toga, važno je napomenuti da prilagođavanje vaših usluga ovoj značajnoj skupini donosi dodatne potencijalne poslovne koristi, kako kroz veće zadovoljstvo svih korisnika turističkih usluga, tako i kroz radnu snagu koja može doprinijeti uspjehu vašeg poslovanja.

You May Also Like…